Tüzüğümüz

SOSYAL GÜVENLİK ŞEFLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı
Madde 1- Derneğin adı Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği’dir.

Derneğin Merkezi
Madde 2- Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Dernek, yurt içinde şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma
Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 3- Derneğin amacı, Sosyal Güvenlik Şeflerinin sosyal, hukuki, ekonomik, kültürel ve
mesleki ihtiyaçlarını karşılamak ve yararlarını korumak, ülkenin sosyal politika ve istihdam
alanında bilgi, tecrübe birikimi ve bu alanda yürütülen politikaların geliştirilmesine ve
yenilenmesine katkıda bulunmaktır. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile
Derneğin Faaliyet Alanı Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere gereken hallerde ilgili
makamlardan izin almak suretiyle,
a) Mesleki bilgi ve becerileri artırmak ve geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum, panel
ve seminerler düzenlemek, mesleki araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak,
b) Dayanışma ve birliği sağlamak için gezi, kokteyl ve toplantılar düzenlemek, sportif
faaliyetlerde bulunmalarına yönelik imkânlar yaratmak ve müsabakalar tertip etmek,
c) Üyelerinin bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmalarına yönelik olarak kütüphane
oluşturarak üyelerinin kullanımına sunmak,
ç) Üyeler arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla dinlenme yerleri ve lokaller
kurmak, işletmek veya işlettirmek,
d) Üyelerin özlük hakları ile ilgili mevzuata ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu
hususta hukuki yardımda bulunmak, personel hukukundan doğacak sorunların üyeler lehine
çözülmesi için çalışmak,
e) Sosyal güvenlik ve benzer mesleki konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası bilimsel
ve mesleki kuruluşlara üye olmak, kuruluşların etkinliklerine katılmak ve ortak projeler
yürütmek,
f) Sosyal güvenlik ve benzer mesleki, kültürel konularda araştırma ve incelemeler yapmak,
raporlar sunmak ve yayımlamak, yayınlar çıkartmak.
g) Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile ilgili tüm taraflara ve toplumun her kesimine
sosyal güvenlik ve benzer mesleki konularda eğitimler verilmesini sağlamak ve bu alanda
üyelerinin eğitimine katkıda bulunmak,
ğ) Avrupa Birliği sürecinde projeler için teklif hazırlamak, sunmak ve projeleri yürütmek, proje
sonuçlarını uygun olan her araçla yaymak ve yayınlanacak proje geliştirme ve yürütme alanında
eğitim vermek ve üyelerine eğitim aldırmak,
h) Üyelerin ve birinci derece yakınlarının eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla
Üniversiteler ve eğitim kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde eğitim imkânı sağlanmasına
yönelik faaliyetler icra etmek.
ı) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle
veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için
plâtformlar oluşturmak,
i) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç
ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
j) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak,
kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, k) Gerekli görülen yerlerde dernek
faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilikler açmak,
l) Üyelerinin yasalardan doğan haklarını korumak ve yeni haklar ile kazanımlar elde edebilmek
için, yasama, yürütme ve yargı organları nezdinde girişimlerde bulunmak, idari birimlere
gerekli başvuruları yapmak ve adli, idari ve tüm yargı mercileri önünde dava açmak, çalışmalar
yapmak, görüşler açıklamak, ilgili yerlere görüş ve önerilerde bulunmak ve kamuoyuna
açıklamalarda bulunmak gibi faaliyetlerde bulunur.
m) Tüzüğün ilgili maddeleri ile Yönetim Kurulu Kararına istinaden oluşturulacak olan İstişare
Kurulu, Yayın Kurulu ve Çalışma Gruplarının Çalışma Usul ve Esasları ayrıca düzenlenir ve
Yönetim Kurulunda onaylanır. Kurullara seçilen kişilere herhangi bir ücret ödenmez.

Derneğin Faaliyet Alanı Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.
Tanımlar
Madde 4- Bu Tüzük’te geçen;
Dernek: Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği’ni,
Sosyal Güvenlik Şefi: İlgili mevzuat çerçevesinde Şef unvanını iktisap etmiş olanları, ifade eder
Üye Olabilme Şartları, Hakları ve Yükümlülükleri ile Üyelik Çeşitleri
Madde 5- Derneğin iki tür üyesi vardır;
a) Asil Üyelik; Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu
doğrultuda çalışmayı kabul eden tüzüğün 4 üncü maddesinde belirtilen şefler veya şef
kadrosunda bulunmuş olup, bu kadrodan emekli olanlar asil üye olabilir. Dernek başkanlığına
yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde
üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir.
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Dernek üyeleri eşit haklara
sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır
Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye,
derneğinin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya
engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
b) Onursal Üyelik; Çeşitli alanlarda yaptıkları veya yapacakları inceleme, araştırma ve
çalışmaları ile Derneğe maddi ve manevi katkıda bulunarak Derneğin gelişmesine ve amacına
ulaşmasına yardımcı olanlara Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal
üyeler, Dernek çalışmalarına ve genel kurul toplantılarına katılabilirler. Yazılı ve sözlü olarak
görüşlerini açıklayabilirler. Ancak, seçme, seçilme ve oy hakları yoktur.

Üyelikten Çıkma
Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin
çıkma dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten
çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
ç) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde veya Derneğin haysiyet ve şerefinin
rencide edilmesi, bozgunculuk yapılması, derneğin amaçları doğrultusunda çalışmaların
olumsuz yöne sürüklenmesi. Din, dil, ırk, renk, zümre ve sınıf farkı gibi tefrik yaratılması.
Siyaset, menfaatçilik ve 3 sendikal ayrımcılık gibi derneğin ahenk ve manevi şahsiyetinin tahrip
edilmesi fiillerini işleyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya
çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;
a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte
birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer
ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının
günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek,
yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına
mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu
çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,
saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden
az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu
durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı
ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre
yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin
feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu
üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,
Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu
başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter
sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme
alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal
üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması
halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim
Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni
seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 10- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin
seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı
başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği
yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık
dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla
alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin
tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar
geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
d) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların
görevden alınması,
e) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarılma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
f) Dernek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mal satın alınması, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malların satılması, bina veya tesis inşa ettirilmesi, kira sözleşmesi yapılması, dernek lehine
rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
g) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip
aynen veya değiştirilerek onaylanması,
ğ) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
ı) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili
işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılması,
j) Derneğin vakıf kurması,
k) Derneğin fesih edilmesi,
l) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
m) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
n) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve
yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 12- Yönetim Kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak
başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
ç) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin
ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
d) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
e) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
f) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile
Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula
sunmak,
g) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
ğ) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
h) Onursal başkan ve üyelerini belirlemek,
ı) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
i) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 13- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim
Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter,
hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek
tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve
denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 14- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a) Üye Aidatı: Üyelerden aylık olarak 7.00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya
eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Giriş aidatı alınmayacaktır.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor
yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
ç) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar.
e) Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 15- Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap
döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin
altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre
defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak
tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş
Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması
zorunlu değildir.
A. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır
ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve
çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu
deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik
posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları
veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu
deftere işlenir.
5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve
düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri
tarihler bu deftere işlenir.
B. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter
tutan dernekler de tutarlar.
2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile
kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre
yapılır.
Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı
olması zorunludur.

Defterlerin Tasdiki
Dernekler Yönetmenliğinde yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya
başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin
kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak,
Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.
Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası,
yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası,
tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına
yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına
yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası,
defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı
tarafından mühürlenir ve imzalanır.
Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre
defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 16- Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği
bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili
halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine
geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri
ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan
ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da
bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider
Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
(Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.
Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise
(Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK17’de
gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi,
eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil
edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin
teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi
de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek
tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır.
Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten
yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki
belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi,
derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş
olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca,
gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve
diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri
defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu
itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek
Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı
içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 18- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim
kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul
Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği
yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni
şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün
son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim
Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu başkanı
sorumludur.
Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen
usulde mülki idare amirliğine bildirirler.
Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir.
Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların
giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem
yapılır.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare
amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi,
kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar
aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma
Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak
projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de
gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek
merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te
belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek
organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek
Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde
mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul
toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine
bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 19- Dernekte genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,
Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim
Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul
veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim
Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal
ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne
düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 21- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla
dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler
Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en
büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 22- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda
özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve
borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 23- Şubenin organları, genel kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek,
Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,
mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda
Nasıl Temsil Edileceği
Madde 24- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından
en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube Yönetim Kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün
içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin
yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye
için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20′ den az ise bu üyeler
içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel
merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel
merkez yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube
adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya
Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar
Temsilcilik Açma
Madde 25- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla
Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla
temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı
olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik
açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 26- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği
yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye
tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 27- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih
konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu
aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak
yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul
kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sosyal Güvenlik Şefleri
Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini
baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını
inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve
banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa
bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları
paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil
edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve
hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer
belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki Mehmetçik vakfına devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu
yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi
zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin
saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve
bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler
hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 28 (Yirmi sekiz) maddeden ibarettir.

Hoşgeldiniz.

Aşağıda hesabınıza giriş yapın.

Yeni hesap oluştur!

Kayıt olmak için aşağıdaki formları doldurun

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.